Doctor Vaccinating Young Boy.

Pa Tann, Vaksinen!

San vaksin ou pa ka al lekol. Pa gin jwet.

Asure depi kounye a pitit ou a pran tout vaksin ka lap besoin oou rantre lekol ane sa,on fason pou evite pran tan vin kanpe nan liy ki tre long.

Nan region Palm Beach la, pitit ou a pap kapab rantre lekol san vaksin ak dokiman apwopriye. Si ou rete tannn jiska denye minit sa avle di liy yo ap long e pran anpil tan. Donk minnin ti mounn ou depi kounye a pou pa nan kouri. Cheche konen ki vaksin piti ou ka bezoin pou remtre lekol la. Sa as depan nan ki klas ti mounn nan ap entre.

Nan sezon oton, pitit mwen an pral entre…

Avan ou entre nan lekol nan florid (jadendanfan jiska douzyem ane), chak timoun due bay yon setifika vaksinasyon Florid (Fom DH 680), pou dokimante vaksin sa yo:

 • Kat oswa senk dòz DTaP
 • Kat oswa senk dòz IPV -De dòz MMR
 • Twa dòz Hep B
 • Yon tetanòs-difteria-akelilè koklich (Tdap)
 • De dòz Varisèl (jadendanfan efikas avèk ane lekòl 2008-2009 la, lè sa a, yo ajoute yon klas anplis chak ane apre). Vaksin Varisèl pa obligatwa si gen yon istwa sou maladi varisèl doktè founi dokimant.

POU TIMOUN JADENDANFAN YO: Yo mande dokiman egzamin dokte pou yo.

Avan ou entre nan lekol nan florid (jadendanfan jiska douzyem ane), chak timoun due bay yon setifika vaksinasyon Florid (Fom DH 680), pou dokimante vaksin sa yo:

 • Kat oswa senk dòz DTaP
 • Kat oswa senk dòz IPV -De dòz MMR
 • Twa dòz Hep B
 • Yon tetanòs-difteria-akelilè koklich (Tdap)
 • De dòz Varisèl (jadendanfan efikas avèk ane lekòl 2008-2009 la, lè sa a, yo ajoute yon klas anplis chak ane apre). Vaksinn Varisèl pa obligatwa si gen yon istwa sou maladi varisèl doktè founi dokimant.

Si pitit ou a fek viniv nan region Palm Beach la, lap bezoin dokiman egzamin dokte.

Avan ou entre nan lekol nan florid (jadendanfan jiska douzyem ane), chak timoun due bay yon setifika vaksinasyon Florid (Fom DH 680), pou dokimante vaksin sa yo:

 • Kat oswa senk dòz DTaP
 • Kat oswa senk dòz IPV
 • De dòz MMR
 • Twa dòz Hep B
 • Yon tetanòs-difteria-akelilè koklich (Tdap)
 • De dòz Varisèl (jadendanfan efikas avèk ane lekòl 2008-2009 la, lè sa a, yo ajoute yon klas anplis chak ane apre). Vajen Varisèl pa obligatwa si gen yon istwa sou maladi varisèl doktè founi dokimante.
 • Yon doz tetanos-difteria-koklich(Tdap) vaksin pou 7 em ane. Wap beson fom vaksin DH 680 a ajou ki gin Tdap, inkli ladann pou bay lekol la.

POU ENTRE NAN 7 EME ANE: Wap bezoin dokiman egzamin dokte pou yo.

Avan ou entre nan lekol nan florid (jadendanfan jiska douzyem ane), chak timoun due bay yon setifika vaksinasyon Florid (Fom DH 680), pou dokimante vaksin sa yo:

 • Kat oswa senk dòz DTaP
 • Kat oswa senk dòz IPV
 • De dòz MMR
 • Twa dòz Hep B
 • Yon tetanòs-difteria-akelilè koklich (Tdap)
 • De dòz Varisèl (jadendanfan efikas avèk ane lekòl 2008-2009 la, lè sa a, yo ajoute yon klas anplis chak ane apre). Vaksin varisel la yo pap mande ou li si ou gin dokiman dokte ki di ou te pase maladi a.

Si pitit ou a fek vini nan region Palm Beach la, lap bezoin dokiman egzamin dokte.

REMAK: Senkyem doz vaksin DTaP pa necese si katriyem doz la te bay nan laj 4 an ou plis. Si kat ou plis doz te bay avan 4 an on doz adisionel duwe bay de 4 an a 6 zan e o mwensis mwa davans doz avan. Yon katriyen doz pa necese si twazyem doz te bay a laj 4 an ou plis e o mwen sis mwa apre doz avan. Vaksinn Varisèl pa obligatwa si gen yon istwa sou maladi varisèl doktè founi dokimant.

E kounye?

Kontakte yon biro dokte pou mete yon randevou pou pitit ou pou vaksin e egzamen fizik.

Ou pa gin yon dokte?
Rele depatman sante region Palm Beach la nan 561.625.5180 pou mete yon randevou pou vaksen nan youn nan sant nou yo.

Remak: Depatman sante yo pa fe egazamen fizik.

Ou besoin asirans sante pou pitit ou?

Aplike sou konpite nan FloridaKidCare.org oswa rele 888.540.5437 pou yon aplikasyon.